مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

خانه برندگان دوره‌های پیشین

چهارمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال (۱۳۹۸)

جایزه سال تحول دیجیتال

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

شرکت ایرانسل

محور زبدگی دیجیتال

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

شرکت ایرانسل

تندیس زرین سطح سه زبدگی دیجیتال

بانک ملت

تندیس سیمین سطح دو زبدگی دیجیتال

شرکت داتین

شرکت داتین

تندیس سیمین سطح سه زبدگی دیجیتال

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)
تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال

شرکت ملی پست ایران

شرکت ملی پست ایران

تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال

بانک انصار

بانک انصار

تندیس برنزین سطح دو زبدگی دیجیتال

شرکت بهپرداز جهان

شرکت بهپرداز جهان

تندیس برنزین سطح دو زبدگی دیجیتال

بانک سینا

بانک سینا

تندیس برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال

بیمه رازی

بیمه رازی

تندیس برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال

موسسه آموزش عالی مهرالبرز
موسسه آموزش عالی مهرالبرز

تندیس برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال

بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران

تقدیرنامه اهتمام به زبدگی دیجیتال

محور نوآوری دیجیتال

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (سامانه بیومتریک ناجا)

تندیس زرین نوآوری دیجیتال

شرکت بهپرداز جهان

شرکت بهپرداز جهان (سامانه آرا)

تندیس سیمین نوآوری دیجیتال

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

شرکت ایرانسل ( اپلیکیشن ایرانسل من)

تندیس برنزین نوآوری دیجیتال

محور رهبری دیجیتال

حسن جابر

حسن جابر (شرکت ایرانسل)

تندیس زرین رهبری دیجیتال

محمدرضا قادری

محمدرضا قادری (شرکت ملی پست ایران)

تندیس سیمین رهبری دیجیتال

مهدی ملکی

مهدی ملکی (بیمه رازی)

تندیس برنزین رهبری دیجیتال

سومین ارزیابی ملی تحول دیجیتال (۱۳۹۷)

جایزه سال تحول دیجیتال

فناپ

 

شرکت فناپ

 

محور زبدگی دیجیتال

بانک ملت

تندیس زرین زبدگی دیجیتال

شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا

تندیس سیمین زبدگی دیجیتال

فناپ

شرکت فناپ

تندیس سیمین زبدگی دیجیتال

شرکت داده ورزی سداد

تندیس برنزین زبدگی دیجیتال

محور نوآوری دیجیتال

فناپ

شرکت فناپ (شبکه توزیع محتوا ابر آروان)

تندیس زرین نوآوری دیجیتال

توسن

شرکت تجارت الکترونیک نگین توسن (پلتفرم سکوک)

تندیس سیمین نوآوری دیجیتال

صندوق بیمه کشاورزی (سامانه جامع بیمه کشاورزی)

تندیس برنزین نوآوری دیجیتال

محور رهبری دیجیتال

شهاب جوانمردی (شرکت فناپ)

تندیس زرین رهبری دیجیتال

مهندس حمیدرضا مختاریان

حمیدرضا مختاریان (شرکت داده‌ورزی سداد)

تندیس سیمین رهبری دیجیتال

رحیم عبادی (موسسه آموزش عالی مهرالبرز)

تندیس برنزین رهبری دیجیتال

دومین ارزیابی ملی تحول دیجیتال (۱۳۹۶)

جایزه سال تحول دیجیتال

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

محور زبدگی دیجیتال

بانک ملت

برنده تندیس زرین زبدگی دیجیتال

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

برنده تندیس سیمین زبدگی دیجیتال

توسن

شرکت توسن

برنده تندیس برنزین زبدگی دیجیتال

محور نوآوری دیجیتال

توسن

شرکت توسن

برنده تندیس زرین نوآوری دیجیتال

بانک ملی

برنده تندیس سیمین نوآوری دیجیتال

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

برنده تندیس برنزین نوآوری دیجیتال

محور رهبری دیجیتال

شهاب جوانمردی (شرکت فناپ)

برنده تندیس زرین رهبری دیجیتال

سیدحامد قنادپور (شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا)

برنده تندیس سیمین رهبری دیجیتال

روح‌الله فاطمی (شرکت توسن)

برنده تندیس برنزین رهبری دیجیتال

اولین ارزیابی ملی تحول دیجیتال (۱۳۹۵)

جایزه سال تحول دیجیتال

توسن

شرکت توسن

محور زبدگی دیجیتال

شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم

برنده تندیس سیمین زبدگی دیجیتال

بانک شهر

برنده تندیس سیمین زبدگی دیجیتال

توسن

شرکت توسن

برنده تندیس برنزین زبدگی دیجیتال

محور نوآوری دیجیتال

شرکت بازار الکترونیک نگین آزاد

برنده تندیس زرین نوآوری دیجیتال

توسن

شرکت توسن

برنده تندیس سیمین نوآوری دیجیتال

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

برنده تندیس برنزین نوآوری دیجیتال

محور رهبری دیجیتال

فردوس باقری (شرکت توسن)

برنده تندیس سیمین رهبری دیجیتال

رحیم عبادی (موسسه آموزش عالی مهر البرز)

برنده تندیس برنزین رهبری دیجیتال

سیدحامد قناد پور (شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا)

برنده تندیس برنزین رهبری دیجیتال

تماس با دبیرخانه کنفرانس