مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

خانه برگزیدگان سال ۹۸

شرکت برتر سال ۱۳۹۸ در حوزه تحول دیجیتال

شرکت ایرانسلشرکت ایرانسل

برگزیدگان محور زبدگی دیجیتال

شرکت ایرانسلشرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
تندیس زرین سطح سه زبدگی دیجیتال

بانک ملتبانک ملت
تندیس سیمین سطح دو زبدگی دیجیتال

شرکت داتینشرکت داتین
تندیس سیمین سطح سه زبدگی دیجیتال

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)
تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال

شرکت ملی پست ایرانشرکت ملی پست ایران
تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال

بانک انصاربانک انصار
تندیس برنزین سطح دو زبدگی دیجیتال

شرکت بهپرداز جهانشرکت بهپرداز جهان
تندیس برنزین سطح دو زبدگی دیجیتال

بانک سینابانک سینا
تندیس برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال

بیمه رازیبیمه رازی
تندیس برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال

موسسه آموزش عالی مهرالبرزموسسه آموزش عالی مهرالبرز
تندیس برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال

بانک رفاه کارگرانبانک رفاه کارگران
تقدیرنامه اهتمام به زبدگی دیجیتال

برگزیدگان محور نوآوری دیجیتال

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)
تندیس زرین نوآوری دیجیتال

شرکت بهپرداز جهانشرکت بهپرداز جهان (سامانه آرا)
تندیس سیمین نوآوری دیجیتال

شرکت ایرانسلشرکت ایرانسل ( اپلیکیشن ایرانسل من)
تندیس برنزین نوآوری دیجیتال

شرکت پژوهش و توسعه ناجیشرکت پژوهش و توسعه ناجی (اپلیکیشن پلیس من)
گواهینامه اهتمام به نوآوری دیجیتال

برگزیدگان محور رهبری دیجیتال

شرکت ایرانسلشرکت ایرانسل
تندیس زرین رهبری دیجیتال

شرکت ملی پست ایرانشرکت ملی پست ایران
تندیس سیمین رهبری دیجیتال

بیمه رازیبیمه رازی
تندیس برنزین رهبری دیجیتال

شرکت داتینشرکت داتین
تقدیرنامه اهتمام به رهبری دیجیتال

بانک سینابانک سینا
تقدیرنامه اهتمام به رهبری دیجیتال

تماس با دبیرخانه کنفرانس