توضیحات دکتر مهدی شامی زنجانی پیرامون چهارمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال