مصاحبه اختصاصی مهندس مهدی ملکی با رسانه شب تحول دیجیتال ایران