آغاز فرآیند آموزش سازمان‌ها

آموزش سازمان‌ها

فرآیند آموزش سازمان‌های شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، همزمان با آغاز مهر ماه با آموزش اختصاصی بخشی از سازمان‌های شرکت‌کننده در این دوره، از جمله شرکت “ارتباط فردا”، “کلید طلایی جهان معاصر” و “بهپرداز جهان”، آغاز گردید. آموزش سایر سازمان‌های شرکت‌کننده در روزهای آتی انجام خواهد شد.

شایان ذکر است که در آموزش‌های سازمانی، مفاهیم کلی حوزه تحول دیجیتال، ساختار جایزه و نحوه تکمیل فرم اظهارنامه توسط سازمان‌ها، به آن‌ها آموزش داده خواهد شد.