بررسی واكنش هیجاني الکترونیک در گردشگري تاریک ایران