تأثیر تحول دیجیتال بر عملکرد هم‌پایی در کشورهای منتخب اتحادیه اروپا