تحول دیجیتال سلامت؛ پیش‌ران‌ها و موانع در سازمان‌های سلامت