مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

خانه ارکان کنفرانس

دکتر بابک سهرابی
(رییس شورای سیاستگذاری کنفرانس)

دکتر امیر مانیان
(رییس کنفرانس)

دکتر مهدی شامی زنجانی
(دبیر علمی کنفرانس)

اعضای کمیته علمی کنفرانس (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر رحیم اسفیدانی

دکتر رحیم اسفیدانی
(دانشگاه تهران)

دکتر فرشته امیندکتر فرشته امین
(دانشگاه تهران)

دکتر علی پیران نژاد

دکتر علی پیران نژاد
(دانشگاه تهران)

دکتر محمدرضا تقوا

دکتر محمدرضا تقوا
(دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر حامد جعفرزاده

دکتر حامد جعفرزاده
(Massey University)

دکتر علیرضا حسن زاده

دکتر علیرضا حسن زاده
(دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر داتیس خواجه ئیان

دکتر داتیس خواجه ئیان
(دانشگاه تهران)

دکتر علی رجب زاده

دکتر علی رجب زاده
(دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر سعید روحانی

دکتر سعید روحانی
(دانشگاه تهران)

دکتر ایمان رییسی

دکتر ایمان رییسی
(دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر آیدین سلام زاده

دکتر آیدین سلام زاده
(دانشگاه تهران)

دکتر بابک سهرابی

دکتر بابک سهرابی
(دانشگاه تهران)

دکتر مهدی شامی زنجانی

دکتر مهدی شامی زنجانی
(دانشگاه تهران)

دکتر فریدون شمس

دکتر فریدون شمس
(دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر بابک عابدین

دکتر بابک عابدین
(Macquarie University)

دکتر سید امید فاطمی

دکتر سید امید فاطمی
(دانشگاه تهران)

دکتر کامران فیضی

دکتر کامران فیضی
(دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر آرین قلی پور

دکتر آرین قلی پور
(دانشگاه تهران)

دکتر وحید ماجد

دکتر وحید ماجد
(دانشگاه تهران)

دکتر امیر مانیان

دکتر امیر مانیان
(دانشگاه تهران)

دکتر مهدی محمدی

دکتر مهدی محمدی
(دانشگاه تهران)

دکتر ایوب محمدیان

دکتر ایوب محمدیان
(دانشگاه تهران)

دکتر نیما مختارزاده

دکتر نیما مختارزاده
(دانشگاه تهران)

دکتر محمد موسی خانیدکتر محمد موسی خانی
(دانشگاه تهران)

دکتر مجید نیلی احمدآبادی

دکتر مجید نیلی احمدآبادی
(دانشگاه تهران)

دکتر علیرضا ياري

دکتر علیرضا ياری
(پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)

تماس با دبیرخانه کنفرانس