مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۲۰ تیرماه ۱۴۰۲

خانه ارکان کنفرانس

دکتر طاهر روشندل اربطانی
دکتر طاهر روشندل اربطانی
(رئیس شورای سیاست‌گذاری)

دکتر امیر مانیان
دکتر امیر مانیان
(رئیس کنفرانس)

دکتر مهدی شامی زنجانی
دکتر مهدی شامی زنجانی
(دبیر علمی کنفرانس)

تماس با دبیرخانه کنفرانس