کنفرانس بین‌المللی و ارزیابی ملی تحول دیجیتال

خانه تعدادی از سخنرانان و اعضای پنل کنفرانس

ونکات ونکاترامان

ونکات ونکاترامان
استاد دانشگاه بوستون آمریکا

بابک عابدین

 بابک عابدین
عضو هیئت علمی دانشگاه مک‌کواری استرالیا

کاظم حاکی

کاظم حاکی
عضو هیئت علمی دانشگاه سنت‌گالن سوییس

ایوب محمدیان

ایوب محمدیان
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

سعید روحانی

سعید روحانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

عماد قائنی

عماد قائنی
مشاور و مربی رهبری سازمانی

حامد قناد پور

حامد قناد پور
مشاور و مدرس نوآوری دیجیتال

مصطفی امینی

مصطفی امینی
مشاور کسب و کار و نوآوری دیجیتال

علی پیران‌نژاد

علی پیران‌نژاد
هیئت علمی دانشگاه تهران

نیما مختارزاده

نیما مختارزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

محمود کریمی

محمود کریمی
مشاور جاری سازی نوآوری در بنگاه‌ها

آیدین سلام‌زاده

آیدین سلام‌زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ایمان رییسی

ایمان رییسی
هیئت علمی دانشگاه تهران

علی بزرگی فراهانی

علی بزرگی فراهانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

تماس با دبیرخانه کنفرانس