مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۲۰ تیرماه ۱۴۰۲

خانه ثبت نام در ارزیابی ملی تحول دیجیتال
تماس با دبیرخانه کنفرانس