مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

خانه ثبت نام در ارزیابی ملی تحول دیجیتال
تماس با دبیرخانه کنفرانس