مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۲۰ تیرماه ۱۴۰۲

خانه محورهای ششمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال

محورهای ارزیابی ملی تحول دیجیتال

محورهای ارزیابی ملی تحول دیجیتال
تماس با دبیرخانه کنفرانس