مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۲۵ و ۲۶ مهر ۱۴۰۱

خانه محورهای ششمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال

محورهای ارزیابی

تماس با دبیرخانه کنفرانس