مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

خانه محورهای پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال

محورهای ارزیابی

تماس با دبیرخانه کنفرانس