مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۲۰ تیرماه ۱۴۰۲

خانه مدل ارزیابی

مدل ارزیابی ۲۰۲۰۰

از ویژگی‌های مهم این دور از ارزیابی، ممیزی سازمان‌ها و شرکت‌ها بر اساس مدل ۲۰۲۰۰، می‌باشد. این مدل، بلوغ دیجیتال سازمان‌ها را ارزیابی می‌کند و امتیازی در بازه ۰ تا ۲۰۲۰۰ به آن‌ها اختصاص می‌دهد. هریک از سازمان‌ها یا توجه به امتیاز ارزیابی خود در یکی از سطوح پنج‌گانه بلوغ دیجیتال قرار می‌گیرند و گواهینامه سطح دیجیتال خود را دریافت خواهند نمود. لازم به ذکر است که این مدل جامع صرفا در ارزیابی ملی تحول دیجیتال استفاده می‌شود و هر یک از سازمان‌ها با آگاهی از سطح بلوغ دیجیتال، برای رشد و ارتقا خود در این حوزه برنامه‌ریزی خواهد نمود. این مدل علاوه بر ارزیابی بلوغ دیجیتال، نقاط قوت و ضعف هر یک از سازمان‌ها را در حوزه دیجیتال شناسایی نموده و این مورد اولین گام برای ترسیم نقشه راه تحول دیجیتال سازمان خواهد بود. همچنین در این دوره از ارزیابی، آموزش جامعی برای سازمان‌های شرکت‌کننده به‌منظور آشنایی با مدل ۲۰۲۰۰، پیش از ممیزی در نظر گرفته‌شده است که با آمادگی کامل مورد ارزیابی دیجیتال قرار بگیرند و پس از ارزیابی نیز گزارش بازخورد جامعی با رویکرد ۲۰۲۰۰ به هریک از سامانه‌ای شرکت‌کننده ارائه خواهد شد.

سطوح بلوغ دیجیتال

مدل تحول دیجیتال 20200

مدل تحول دیجیتال 20200

تماس با دبیرخانه کنفرانس